Voorwaarden & Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden MediRisk internetsite

Op deze pagina kunt u informatie terugvinden omtrent de omgang met uw persoonsgegevens en de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de MediRisk internetsite.

1) Definities

Bezoeker = degene die de MediRisk internetsite bezoekt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de MediRisk internetsite worden aangeboden.
MediRisk = Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A., KvK Utrecht 30110086.
Site Voorwaarden = deze voorwaarden, die op het bezoeken van de MediRisk internetsite van toepassing zijn.

2) Eigendoms- en gebruiksrechten

2.1 Alle Informatie, die op de MediRisk internetsite wordt aangeboden, is en blijft eigendom van MediRisk of van leveranciers van MediRisk. De Informatie is beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.

2.2 De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediRisk -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de MediRisk internetsite en enige andere, welke dan ook, (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.
MediRisk heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot MediRisk internetsite te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

3) Aansprakelijkheid

3.1 MediRisk staat er niet voor in dat de Informatie op de MediRisk internetsite steeds juist en volledig is; MediRisk is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten of onjuistheden.

3.2 De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zelf zal de Informatie op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.

3.3 MediRisk is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruiken van de Informatie op de MediRisk internetsite.

3.4 MediRisk staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en MediRisk vrijwaart de Bezoeker of derden niet ter zake.

3.5 MediRisk is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, MediRisk is ook niet aansprakelijk als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de MediRisk site.

3.6 Indien via de MediRisk internetsite transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is MediRisk op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en MediRisk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

3.7 De door MediRisk op/via de website van MediRisk verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

4) Overeenkomsten en Dienstverlening via Internet

4.1 Indien er een zogenaamde koop op afstand wordt gesloten c.q. indien er diensten op afstand worden verleend, zal dit geschieden conform de Europese Richtlijn Contracteren op Afstand, ingevoerd als artikel 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek.

4.2 MediRisk sluit alleen overeenkomsten met haar (aspirant-)leden.

5) Gebruiksvoorwaarden van de MediRisk

5.1 Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

6 Externe tools & meetgegevens

De MediRisk website is technisch verbonden met systemen van derde partijen. Dit betekent dat bij het opvragen van een pagina uw webbrowser mogelijk ook contact maakt met de systemen van de derde partijen. MediRisk is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

MediRisk houdt op haar website gegevens van uw bezoek bij. Dit gebeurt ter verbetering van de website. MediRisk maakt onder meer gebruik van de software van Nedstat en Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7) Nieuwe ontwikkelingen

7.1 De tekst van deze Site Voorwaarden kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

8) Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en/of de gebruiker van  MediRisk wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geregeld, zullen worden beslecht door de te Utrecht, Nederland, bevoegde rechter.
8.2 Indien enige bepaling van deze Site Voorwaarden nietig is, respectievelijk nietig wordt verklaard, blijven de Site Voorwaarden voor het overige in stand.