Over onze verzekering

Toezicht

MediRisk is de handelsnaam van de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.

Als financiële instelling staat MediRisk onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Die  kijkt vooral naar de financiële opzet en naar de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van MediRisk. Daarnaast houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan.

MediRisk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30110086 en bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 17000227.

Verzekering

MediRisk biedt twee verzekeringen aan. Deze informatiedocumenten zijn beschikbaar:

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Stuur een mail naar info@medirisk.nl

Privacy en veiligheid

MediRisk vindt het van groot belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Iedere dag zetten wij ons in om claims met zorg te behandelen zowel voor benadeelde, nabestaanden, wettelijke vertegenwoordiger, belangenbehartiger, als voor zorgverlener en -organisatie. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.

Fraude

Wij gaan ervan uit dat iedereen te vertrouwen is, maar het kan gebeuren dat dit vertrouwen misbruikt wordt. Dit schaadt de relatie, verhoogt de druk op de premie en heeft bovendien consequenties voor de beeldvorming van het publiek ten aanzien van de zorgsector. Dat is onaanvaardbaar en daarom hanteren wij een actief fraudebeleid.

Fraudebeleid MediRisk
Belangrijke informatie bij het aanvragen van een verzekering

Klachten over de uitvoering van de verzekering

Bij MediRisk gaan we ervan uit dat iedere vraag, opmerking, twijfel of anderszins van de zorgprofessional en de patiënt in onderling overleg opgelost kan worden. Voor het geval dat niet lukt, hebben wij een interne klachtenprocedure als een uiterste middel om tot overeenstemming te komen. De procedure beoogt de klachten zodanig te structureren, registreren, behandelen en evalueren dat er een passende oplossing gevonden kan worden en dat herhaling van de klacht voorkomen wordt. Bij de behandeling van uw klacht volgen wij de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars.

Mocht u er met onze medewerker niet uit komen en u wilt een klacht indienen, dan kunt u zicht richten tot MediRisk t.a.v. klachtenbehandeling, Postbus 8409, 3503 RK  Utrecht.