Verzekering noodmaatregelen, dekking beroepsaansprakelijkheid, handige links

Corona en aansprakelijkheid

De coronacrisis heeft een grote impact op de dagelijkse praktijk van onze leden. Ook in deze bijzondere omstandigheden doen wij er alles aan om u als zorgaanbieder bij te staan en te voorzien van een veilig vangnet voor medische (en werkgevers) aansprakelijkheid.

Op deze pagina vindt u de meest actuele zaken die ook voor u relevant kunnen zijn en de wijze waarop wij daar gedurende deze crisis mee omgaan. Ook hebben wij voor u de belangrijkste sites en links met betrekking tot uw werk en corona verzameld.

Verzekering noodmaatregelen

Noodzakelijke noodmaatregelen om in andere vorm toch zorg te kunnen verlenen vallen in beginsel gewoon onder de dekking.

· Wij houden rekening met de bijzondere omstandigheden van dit moment; dat geldt voor de dekkingsvraag, eventuele termijnen of regels en ook in de afwegingen van eventuele claims.
· Wij volgen daarbij de (mogelijk opgerekte) normen zoals beroepsgroepen en IGJ deze verantwoord achten.

Inzet van extra (minder gekwalificeerd) personeel

Op dit moment worden alle ‘handen aan het bed’ gemobiliseerd. Dat varieert van het doorschuiven intern (zoals inzet van artsen, niet zijnde intensivisten, op de IC), tot het inzetten van (deels of minder) gekwalificeerd personeel vanuit andere organisaties (bijvoorbeeld andere klinieken of arbodiensten) en de inzet van overige krachten (zoals gepensioneerde zorgverleners en geneeskunde studenten).
Voor deze professionals geldt dat zij gewoon onder de dekking van de MediRiskpolis vallen, ook als zij door de omstandigheden ingezet worden op werk waar zij niet (meer) volledig voor gekwalificeerd zijn. Daarbij hanteren we de richtlijn van het IGJ (gebaseerd op het KNMG advies):

· Zorgverleners hebben in deze unieke situatie de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen.
· De bestuurder is en blijft eindverantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg. Dat betekent dat de bestuurder op de hoogte is van de wijze waarop de ondersteunende inzet is georganiseerd en het aan de bestuurder is om te bepalen wanneer overgegaan wordt tot de inzet van minder gekwalificeerd personeel.
· Alleen als het echt noodzakelijk is wordt een niet meer of nog niet-geregistreerd persoon ingezet en dan wel degene die de meest recente praktijkervaring heeft.
· Ook moet de niet-geregistreerde persoon zoveel mogelijk worden ingezet voor niet-complexe zorg.
· De voorwaarden waaronder niet-geregistreerde zorgverleners mogelijk gaan werken zijn goed doorgesproken.
· Daarnaast mag de ervaring van de zorgverlener arts/geneeskundig specialist-niet-praktiserend niet ouder dan tien jaar zijn en moet zijn vaardigheid nog aanwezig zijn of met eenvoudige training en instructie weer voldoende kunnen worden.
· In de nabije omgeving is een bevoegd en bekwaam arts/geneeskundig specialist aanwezig die kan ingrijpen als dat nodig is.

Wij adviseren u zorg te dragen voor een (eenvoudige) overeenkomst met extra externe krachten waaruit blijkt dat zij voor uw instelling werken. Dit geldt ook voor co-assistenten waarvan de co-schappen vanuit de universiteit zijn opgeschort.

Noodvoorzieningen in of aan gebouwen

Werkzaamheden die plaatsvinden in bestaande gebouwen of daarbij geplaatste noodvoorzieningen (tenten, een triageruimte bij de ambulance ingang, etc) vallen zonder extra (premie) consequenties onder de dekking. Dat geldt ook voor noodvoorzieningen die door het ziekenhuis op andere locaties buiten het ziekenhuis worden ingericht en waar onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis zorg wordt verleend.
We raden volledigheidshalve aan om grote aanpassingen (bijvoorbeeld het plaatsen van een
grote tent met daarin een SEH uitbreiding of een grootschalige opvang) wel even per mail aan ons te melden polis@medirisk.nl. Wij zullen vervolgens dekking snel bevestigen, waarmee dit op een snelle en praktische manier is vastgelegd ten behoeve van eventuele claims in de toekomst.

Termijnen claimmelding, responstijden procedures en calamiteitenmelding

Wij hebben er begrip voor dat u langere reactietermijnen kunt hebben. Uiteraard zijn onze schadejuristen via mail en telefoon vanuit huis gewoon bereikbaar en proberen we de behandeling van claims zoveel mogelijk door te laten gaan. Indien nodig zijn we bereid voorschotten te doen in zaken die door deze omstandigheden een langere doorlooptijd kennen.

Wij hopen dat we met het bovenstaande een bijdrage kunnen leveren aan uw zware opgave om in deze crisis zorg te blijven leveren. Uiteraard staan wij voor u klaar als er vragen zijn. Dat kan via onze afdeling ledenadvies, bereikbaar per mail op polis@medirisk.nl of telefonisch (030) 20 27 280 (Emmeline van Wijk).

Belangrijke sites en links


De Inspectie Volksgezondheid en Jeugd (Ministerie van Volksgezondheid & Sport) heeft alle informatie over Covid19 gebundeld op haar site. Hier wordt duidelijk hoe de inspectie het toezicht vormgeeft tijdens de coronacrisis. Ook vindt u hier veel informatie over het virus en de dagelijkse praktijk bij zorgverleners. Van eHealth tot zelftesten. En van mondkapjes tot een overzicht van extra maatregelen voor de zorg.


Ook de Federatie Medisch Specialisten heeft een overzichtspagina ingeruimd op haar site voor het coronavirus. Het informatie-aanbod hier is breed en diep. Richtlijnen, leidraden, onderzoek, nieuwsoverzichten alles is er te vinden.


Het Nivel is een onderzoeksinstituut met als doel de gezondheidszorg in Nederland beter te maken door middel van hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Ook hier veel ruimte voor coronavraagstukken en de zorg.


Op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u een actueel overzicht van algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus en specifieke regels. Groot FAQ overzicht, met onderwerpen als zorg op afstand tot en met Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus – BR/REG-20157. Een schat aan info over alle zorg-corona gerelateerde zaken.


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) speelt een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als ’trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Op de site van RIVM uiteraard veel aandacht voor COVID-19, van achtergrondinformatie tot alle maatregelen van de Rijksoverheid. Ook onmisbaar voor zorgprofessionals.