Samenwerken volgens MediRisk

MediRisk werkt zonder winstoogmerk

Samenwerken met de leden zit in onze natuur. Wij zijn per slot van rekening een onderlinge waarborgmaatschappij. We stemmen ons handelen af met de leden, denken mee met ziekenhuizen, specialisten én patiënten en delen kennis waar dat kan. We zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden en oplossingen. Elk lid van MediRisk heeft invloed op het beleid via de algemene ledenvergaderingen en de Raad van Commissarissen. Zes van de zeven bestuursleden worden benoemd door de leden. Zij zijn afkomstig uit het ledenbestand. Samen zijn we alert op veiligheid.

GOMA Gedragscode

Wij werken volgens GOMA-gedragscode. GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. De code stelt de patiënt centraal en is bepalend voor de manier waarop MediRisk en haar leden samenwerken. In de code staan concrete afspraken over hoe om te gaan met medische incidenten. MediRisk legt de lat hoog. Patiënt en professional hebben baat bij een zorgvuldige en snelle claimbehandeling.

Delen medisch advies

De Hoge Raad heeft in 2018 een einde gemaakt aan de discussie of een verzekeraar als MediRisk verplicht is om medische adviezen met haar wederpartijen te delen. MediRisk heeft geen wettelijke plicht om medische adviezen integraal te delen.

Bij MediRisk hechten wij daarentegen veel waarde aan transparantie en een constructieve samenwerking met patiënten en belangenbehartigers. Mede daarom hebben wij ervoor gekozen om medische adviezen toch, zij het onder bepaalde voorwaarden met onze wederpartijen te delen.  Hier leest u welke voorwaarden dat zijn.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Wij zijn keurmerkhouder van het Nationaal Keurmerk Letselschade en geregistreerd in het Register Letselschade van de Letselschade Raad. Daarmee onderschrijven wij de gedragsregels van deze raad, die werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Wij blijven zoeken naar verbeteringen, want elke medische fout is er één teveel. Voor de patiënt en voor de medisch professional.