Privacy statement

MediRisk vindt het van groot belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Iedere dag zetten wij ons in om claims met zorg te behandelen zowel voor benadeelde, nabestaanden, wettelijke vertegenwoordiger, belangenbehartiger, als voor zorgverlener en -organisatie. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Onder MediRisk verstaan we:
Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A., MediRisk Organisatie B.V. en MediRisk Management B.V.

Met ons privacy statement informeren we u over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer uw zorginstelling zich bij ons verzekert, u contact met ons zoekt of wanneer u een schadeclaim bij ons heeft  ingediend. Ook leggen we uit waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe de gegevens beveiligd zijn, wie er toegang hebben en wat uw rechten zijn.

MediRisk committeert zich ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

Welke persoonsgegevens mogen wij verzamelen hoe gaan wij hiermee om?

Persoonsgegevens worden verzameld afhankelijk van het doel waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

Bent u een bezoeker van onze website dan verzamelen we anonieme gegevens zoals surfgedrag en de dag met het tijdstip van het bezoek. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor statistische doeleinden zodat we onder andere onze website kunnen optimaliseren. Zie “Cookiegebruik op MediRisk” voor meer informatie over de gebruikte cookies.

U bent benadeelde, nabestaande, wettelijke vertegenwoordiger of belangenbehartiger en MediRisk behandelt uw ingediende claim namens de zorgorganisatie en/of zorgverlener
Voor de beoordeling en behandeling van uw aanspraak leggen wij een schadedossier aan. In dit dossier bevinden zich persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, medische gegevens en overige persoonlijke (gezondheids)gegevens die u ons verstrekt.

Voor het gebruik van het medisch dossier vragen wij om uitdrukkelijke toestemming, Voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft MediRisk een gerechtvaardigd belang omdat de claim anders niet in behandeling genomen kan worden. De overige persoonlijke (gezondheids)gegevens die u ons verstrekt, zijn noodzakelijk om de schade te kunnen beoordelen en om uw claim te kunnen afhandelen.

Uw medische gegevens worden in aparte dossiers in een aparte extra beveiligde ruimte bewaard. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zo veel mogelijk na het verstrijken van de bewaartermijn (in principe 7 jaar na sluiting van het dossier). Het dossier wordt met passende waarborgen gearchiveerd voor wetenschappelijk onderzoek. Alvorens uw dossier daadwerkelijk ingezet wordt voor wetenschappelijk onderzoek, dan gebeurt dit niet eerder dan nadat al uw herleidbare persoonsgegevens verwijderd zijn.

Uw zorgorganisatie is bij MediRisk verzekerd of uw zorgorganisatie wil lid worden

 • Voor de toetreding tot de Onderlinge, het aangaan van de verzekering en om uitvoering te kunnen geven aan de gesloten verzekering, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens registreren van de leden van de Raad van Bestuur en van de contactpersonen van de instelling die betrokken zijn bij de Onderlinge en de uitvoering van de verzekering en het lidmaatschap. Wij registreren naam, geslacht, afdeling, functie, e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij contact met de juiste functionaris kunnen opnemen. Uw gegevens worden voor de uitoefening van de overeenkomst bewaard.
 • Wanneer er tegen uw zorgorganisatie en/of een meeverzekerde zorgverlener een aanspraak wordt ingediend, dan registreren wij naam en specialisme van de zorgverlener (claimhistorie) in het betreffende schadedossier. Dit is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de gesloten verzekering en de behandeling van de schade.
 • Gebruikt uw zorgorganisatie mijn MediRisk.nl, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens zoals naam, emailadres en mobiel telefoonnummer van bevoegde personen die toegang hebben, vast te leggen. Uw persoonsgegevens worden, indien u als gebruiker geen toegang meer nodig heeft, direct verwijderd, indien wij hiervan op de hoogte zijn, of jaarlijks verwijderd op aangeven van uw zorgorganisatie.
 • Neemt u contact met ons op via het contactformulier op de website, social media of de telefoon, dan heeft MediRisk een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres, vast te leggen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek af te kunnen handelen. Na afhandeling van uw verzoek worden uw persoonsgegevens binnen 6 weken verwijderd.


Uw zorginstelling is oud-lid van MediRisk

Indien uw zorginstelling geen lid meer is van de Onderlinge, is er vaak nog wel sprake van een relatie met betrekking tot vermogensaanspraak en lopende en/of mogelijk toekomstige schades. Om aan de verplichting van de eerder gesloten verzekering te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat MediRisk tot uiterlijk 4 weken na afhandeling van betreffende financiële verplichting de volgende gegevens bewaart:

Bij vermogensaanspraak:

 • Naam, functie en verzendgegevens van Raad van Bestuur en polis contactpersoon.

Bij lopende en/of mogelijk toekomstige schades:

 • Naam, functie en contactgegevens schade contactpersoon

 

Welke persoonsgegevens delen wij met wie en voor welk doel?

Voor sommige doeleinden worden persoonsgegevens met derden gedeeld. Daar waar gegevens gedeeld worden met derden zorgt MediRisk, via een verwerkersovereenkomst, er voor dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

U bent benadeelde, nabestaande, wettelijke vertegenwoordiger of belangenbehartiger en MediRisk behandelt uw ingediende claim namens de zorgorganisatie en/of zorgverlener

 • Indien u een claim heeft ingediend worden persoonsgegevens in een schadedossier verzameld. Voor een zorgvuldige beoordeling kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden als (medisch) adviseurs en arbeidsdeskundigen. Via de medische machtiging heeft u hiervoor uitdrukkelijke toestemming gegeven.
 • Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven op de medische machtiging krijgt u toegang tot mijnMediClaim.nl. voor het volgen van de verschillende fasen van uw claimafhandeling. Om dit te kunnen doen delen wij u naam en e-mailadres met onze leverancier zodat wij u toegang kunnen verschaffen.
 • Soms zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de belastinginspecteur alle gegevens opeist die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Of als het om een betaling op een buitenlands IBAN-nummer gaat, zijn wij verplicht de sanctielijsten te raadplegen.

Uw zorgorganisatie is bij MediRisk verzekerd of uw zorgorganisatie wil lid worden 

 • Schadedossiers met hierin naam en specialisme van de zorgverlener kunnen, indien nodig, gedeeld worden met derden als (medisch) adviseurs, schaderegelaars en arbeidsdeskundigen.
 • Soms zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om periodiek na te gaan of een aantal kernfunctionarissen op een (inter)nationale sanctielijst voorkomt.
 • Voor de verzending van ons ledenmagazine de Alert delen wij persoonsgegevens zoals naam en postadres met onze leverancier.

Beveiliging van uw gegevens

MediRisk heeft naast contractuele waarborgen verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw (bijzondere) persoonsgegevens adequaat beschermd zijn tegen vernietiging, verlies, beschadiging en ongeoorloofd gebruik, wijziging en/of kennisneming.

Uw privacy rechten

Als het om de verwerking van uw persoonsgegevens gaat, heeft u verschillende rechten.

Recht op inzage
U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Doet u een verzoek tot inzage, dan sturen wij u binnen een maand een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

U heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen als een van onderstaande situaties van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor wij de gegevens verzameld hebben;
 • u trekt uw eerder gegeven toestemming in en er is geen andere goede reden (rechtsgrond) voor de verwerking;
 • u vindt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

Heeft uw verzoek betrekking op persoonsgegevens met betrekking tot de behandeling van een schadeclaim dan kunnen wij uw verzoek pas na het einde van de wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar uitvoeren.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om persoonsgegevens die niet juist of onvolledig zijn, te laten corrigeren. Wij zorgen ervoor dat de wijziging of aanvulling zo snel mogelijk wordt doorgevoerd indien dit mogelijk is. Wij laten u weten of de wijziging of aanvulling is doorgevoerd of waarom dit niet mogelijk is.

Recht op beperking van de gegevens
U heeft het recht om (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens stop te laten zetten. Dit kunt u aangeven als bijvoorbeeld uw gegevens die wij gebruiken niet juist zijn of wanneer u geen toestemming voor het gebruik heeft gegeven.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen een verwerking indien u de indruk heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Met dit privacy statement geven wij u duidelijkheid en transparantie. Heeft u nog vragen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan of wilt u een beroep doen op uw rechten dan kunt u een e-mail sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@medirisk.nl onder vermelding van het onderwerp en, indien van toepassing, het referentienummer van uw claim. In het bericht ontvangen we graag uw volledige naam, adres en woonplaats en een kopie van uw identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en wij uw verzoek door de juiste persoon in behandeling kunnen laten nemen. Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identiteitsbewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw Burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar. Binnen een maand ontvangt u bericht over de afhandeling van uw verzoek. Na afhandeling van uw verzoek zullen uw persoonsgegevens binnen zes maanden gewist worden.

Mocht u niet tevreden zijn over hoe MediRisk uw verzoek heeft afgehandeld, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van een wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Dit privacy statement is vastgesteld op 1 mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 30 september 2019.

Onze contactgegevens

MediRisk
Functionaris Gegevensbescherming
Van Deventerlaan 20
3528 AE Utrecht
Tel: 030 – 202 72 00

Vragen over dit privacy statement kunnen worden gericht aan privacy@medirisk.nl.