2022 afgesloten met een positief resultaat

Jubileumjaar MediRisk in teken van financiële stabiliteit

Onderlinge verzekeraar voor medische aansprakelijkheid MediRisk heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 0,8 miljoen. De solvabiliteit van de ledenorganisatie is gestegen van 193% naar 239%. Grote schokken kunnen hiermee worden opgevangen zonder extra kapitaalversterking voor de komende jaren. Dat is goed nieuws voor de leden. De daling van het aantal claims zette ook in 2023 door. Door deze positieve ontwikkeling konden wij de premie voor alle leden in 2023 op een lager niveau vaststellen dan in 2022. MediRisk maakte de cijfers bekend op de Algemene Vergadering van 29 maart dit jaar.

2022 was een jubileumjaar voor MediRisk. In 1992 besloot een aantal ziekenhuizen om medische aansprakelijkheid voortaan onderling te regelen, omdat commerciële verzekeraars het niet meer aandurfden medische aansprakelijkheid te verzekeren. Dit had vooral te maken met de hoge en vooral onvoorspelbare kosten daarvan. Het gezamenlijk verzekerbaar houden van medische aansprakelijkheid is nog steeds een belangrijk uitgangspunt van de Onderlinge. Met als doelstelling niet alleen de claims op een goede wijze te behandelen maar daar ook uit te leren en dus kennis en ervaring te delen. 

Schadelast

In 2022 zijn er 581 nieuwe claims bijgekomen. De gemiddelde vergoeding voor een erkende claim bedroeg € 65.687. De schadelast voor rekening van MediRisk is in 2022 gedaald. Per saldo is de schadelast met € 1,5 miljoen gedaald van € 9,3 miljoen in 2021 naar € 7,8 miljoen in 2022. Het dalende aantal binnenkomende claims is daar onder andere een belangrijke reden van.

Claims

De behandeling van schadeclaims bij MediRisk krijgt steeds meer een persoonlijker karakter, met groeiende aandacht voor de behoeften van patiënten. Daarbij gaan oplossingsgerichtheid en pragmatisme hand in hand met goede medische en juridische case-beoordeling. Bij complexe dossiers gebeurt dat standaard vanuit een team van behandelaar, senior, manager en schaderegelaar in overleg met verzekerde en belangenbehartiger.

Een groeiend aantal oudere zaken is op deze wijze inmiddels afgewikkeld. Nieuwe zaken worden zo snel als de primaire beoordeling dat mogelijk maakt in dit op herstel gerichte model uitgevoerd. De werkwijze met de specifieke aanpak van zaken ouder dan vijf jaar is uitgebreid naar de stop-loss zaken, waardoor ook van deze dossiers al meer zaken zijn afgerond. Dit leidt, samen met een lagere instroom van nieuwe zaken, tot een verdere afname van het aantal openstaande claims. 

Nieuw Veiligheidsdenken

MediRisk heeft in 2017 het Safety-II gedachtegoed voor de zorg in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels is dit gedachtegoed doorontwikkeld tot een volwassen opleidingsprogramma met masterclasses en een fellowship. In de masterclasses wordt het gedachtegoed door het bespreken van casuïstiek van de leden praktisch gemaakt. We stimuleren daarbij om met behulp van micro-experimenten een nieuwe aanpak uit te proberen. Het Fellowshipprogramma voor het Nieuwe Veiligheidsdenken gaat nog een stap verder. Hiermee leiden wij veiligheidsexperts op binnen de eigen zorgorganisatie. 

In 2023 experimenteren we met enkele ziekenhuizen in de pilot Herstelgericht Perspectief bij claims hoe het ziekenhuis en MediRisk zo goed mogelijk samen kunnen optrekken om de impact van een claim voor patiënten en zorgverleners te verkleinen. Hiermee wordt nu al invulling gegeven aan de herziene GOMA 2022 die per 1 maart van kracht is.

Toekomst

Arnoud van Schaik, directeur MediRisk: “Ook dit jaar delen wij niet alleen risico’s en kosten, maar ook kennis en ervaring. Dat is en blijft de toegevoegde waarde van het zijn van een Onderlinge. Onderlinge solidariteit is van groot belang. In de afhandeling van claims wordt meer maatwerk toegepast met aandacht en hulpvaardigheid, zowel naar verzekerden als naar patiënten. Dat is werken met de menselijke maat. In 2023 geven we aandacht aan het nieuwe veiligheidsdenken, waarin verschillende stromingen zich richten op een fundamentele verandering in het veiligheidsdenken. Hierbij wordt meer rekening gehouden met een complexe omgeving waarbij de mensen die het werk doen de oplossing zijn voor het behalen van successen.” 

Bekijk hier het MediRisk jaarverslag 2022