Volledig af te stemmen op uw zorgorganisatie

De MediRisk medisch aansprakelijkheids verzekering voor zorginstellingen

Vast team specialisten dat uw claims afhandelt

Als lid van MediRisk heeft u de beschikking over een vast team dat uw claims afhandelt. Uitgangspunten bij onze werkwijze zijn: patiëntvriendelijk, laagdrempelig en dejuridisering. Oplossingsgerichtheid en pragmatisme gaan hand in hand met goede medische en juridische case-beoordeling. Bij complexe claims staat ons team van specialisten met een medische, juridische en patient safety achtergrond voor u klaar.

 

 


Onze verzekering is een netwerkverzekering

De MediRisk aansprakelijkheidsverzekering voor zorginstellingen is een netwerkverzekering. Wij bieden een complete parapludekking voor beroeps-, bedrijfs- en werkgeversaansprakelijkheid. Deze dekking geldt voor alle zorgverleners die voor uw organisatie werken, zowel intra- als extramuraal.


Zelf eenvoudige claims afhandelen met Fastlane

Eenvoudige claims tot een bepaald bedrag dat afhankelijk is van uw claimhistorie handelt u zelf af. Bij complexe claims staat ons team van specialisten met een medische, juridische en patientsafety achtergrond voor u klaar.


Herstelgericht perspectief bij claims

MediRisk werkt actief aan het verkleinen van de impact van een medische claim voor alle betrokken partijen. Een herstelgericht perspectief bij claims zorgt ervoor dat patiënt, zorgverlener en zorgorganisatie de kans krijgen emotioneel te herstellen en weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Deze handelswijze draagt ook bij aan het voorkomen van procedures en is exclusief voor onze leden.

 

 


Zonder solidariteit geen continuïteit

Wij zijn ervan overtuigd dat samen risico’s delen en leren van elkaar de basis is voor onze samenwerking. Zonder solidariteit geen continuïteit! Heeft u vragen over onze verzekering? Check dan onderstaande FAQ. U kunt uiteraard ook contact opnemen met onze manager ledenadvies en medisch risicomanagement Astrid Ferwerda, telefoon: 06 51 08 44 97, mail astrid.ferwerda@medirisk.nl

Vraag & antwoord over onze verzekering

 • Wat is een stop loss verzekering?
 • Een stop loss verzekering is een verzekering met een eigen risico op jaarbasis. We noemen dat het eigen behoud. Als zorginstelling neemt u het eerste deel van de kosten voor schade en behandeling in een verzekeringsjaar voor eigen rekening. Als het bedrag van het eigen behoud is bereikt, neemt MediRisk het bedrag boven deze som voor haar rekening. Daarmee stopt het verlies. Vandaar de naam stop loss.  

 • Hebben jullie een netwerkverzekering?
 • De MediRisk aansprakelijkheidsverzekering voor zorginstellingen is een netwerkverzekering. Wij bieden een complete parapludekking voor beroeps-, bedrijfs- en werkgeversaansprakelijkheid. Deze dekking geldt voor alle zorgverleners die voor uw organisatie werken, zowel intra- als extramuraal. MediRisk biedt verschillende netwerkoplossingen die wij samen met u kunnen inzetten.

 • Verzekert MediRisk ook het MSB?
 • Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de daarbij aangesloten medisch specialisten zijn meeverzekerd op de polis van MediRisk.

 • Werkt MediRisk met meerjarencontracten?
 • Bij MediRisk kunt u kiezen uit een 1 of 3 jarig contract. Een contract van 3 jaar levert een voordeliger premie op. Ook de keuze voor een hoger eigen behoud levert premievoordeel op.

 • Hoe werkt het eigen behoud?
 • Bij MediRisk werken we met een eigen behoud per lid-zorginstelling. Dit is het bedrag van het risico dat het lid-zorginstelling van de verzekering voor eigen rekening neemt. De rest vergoedt de verzekeraar tot het verzekerde bedrag. Hoe hoger het eigen behoud, hoe lager de premie. Door deze systematiek ontstaat een gezamenlijk belang om schade te beperken.  

 • Hoe is mijn premie opgebouwd?
 • MediRisk berekent eerst de benodigde premie voor alle leden en houdt daarbij rekening met de verwachte schadelast en kosten van MediRisk. Vervolgens verdelen we de premie over de leden. Daarbij houden we rekening met:
  kostenpremie op basis van zorggerelateerde omzet (premiedeel algemeen)

  schadelastpremie op basis van het aantal FTE per specialisme en bijbehorend risico;
  correctiefactor op basis van uw schadeverleden.

  Daarnaast is ook de hoogte van het eigen behoud van invloed op de hoogte van de premie.

 • Wat is een inloopdekking?
 • Dekking die wordt verleend voor een aanspraak of een omstandigheid die voortvloeit uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die bij MediRisk wordt aangemeld tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering. 

 • Wat is een uitloopdekking?
 • Dekking die wordt verleend voor aanspraken, die na de beëindigingsdatum van de verzekering bij ons worden aangemeld en die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat tijdens de geldigheidsduur en vóór beëindiging van de verzekering heeft plaatsgevonden. 

 • Waarom is het belangrijk om op inloop en uitloopdekking te letten?
 • De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen kennen een claims made-dekking. Dit houdt in dat u alleen aanspraak kan maken op de verzekering als u tijdens de looptijd van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld en dat die aanspraak tijdens de looptijd van de verzekering op de juiste wijze aan de verzekeraar is gemeld. 

 • Kan je bij MediRisk een WMO verzekeren?  
 • Ja. Personen die deelnemen aan onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), dienen verzekerd te zijn voor eventueel door het onderzoek veroorzaakte schade. De verrichter is verantwoordelijk voor de verzekering van de proefpersonen. MediRisk biedt deze dekking onder bepaalde voorwaarden.